Cài Sentora update chỉ bằng 1 câu lệnh

Cài Sentora update, có gì đặc biệt mà gọi là update? (mình chỉ tính trên Centos 7 nha, ubuntu và centos 6 không support tại...